Sanitat

Tenim un model òptim, però no el podem mantenir sense augmentar els recursos que s’hi destinen. Perquè la ciutadania no hagi de fer aportacions més elevades, cal una racionalització de les despeses, fixar uns criteris de gestió que permetin detectar els problemes de les nostres finances públiques i, alhora, treballar en una reestructuració coherent i sostenible del model.

La modificació de la Llei de la CASS del 2008 ha demostrat ser insuficient per resoldre el problema. Aconseguir que els fons de la CASS puguin fer front als compromisos de les branques general i de jubilació és una prioritat i un debat inajornable, la qual cosa implica, entre altres accions, la implementació d’una reforma sanitària encara pendent.