Cost de la vida

La manca d’habitatges de lloguer posa de manifest un desajust del mercat que hem de corregir mitjançant un paquet d’accions, com ara la revisió de la Llei d’arrendaments o la reconversió d’habitatges desocupats en pisos de lloguer.

D’altra banda, alguns serveis que depenen directament o indirecta de l’Administració pública han augmentat els preus i s’ha generat una disparitat entre l’augment del cost de la vida i els recursos de l’economia familiar.

L’encariment del cost de la llum, l’ampliació dels medicaments no coberts per la CASS i la pujada de les taxes són mesures que, afegides a l’augment de l’IPC, estan reduint la renda disponible de les famílies i, evidentment, s’hauran de revisar.