Democràcia i llibertat

Els poders públics hem d’actuar amb plena transparència, rigor i responsabilitat en la gestió dels béns de tots.

Per això, proposem:

 • Una Llei del bon govern i del servei públic, per la qual tots els càrrecs polítics faran una declaració de béns i es responsabilitzaran de la seva gestió.
 • Una Llei de transparència i accés a la informació a favor d’una societat millor i més informada.
 • La modificació de la Llei electoral per a un model més proporcional, representatiu i just.

La llibertat de qualsevol ésser humà és un principi fonamental per assegurar el progrés i un món millor. Estem compromesos amb el dret inalienable de cada persona a escollir com vol viure la seva vida.

Els Liberals defensem que la sobirania del poble resideix en la ciutadania. Per aquest motiu, únicament la ciutadania pot decidir quin model d’Estat vol tenir.

Els Liberals no volem renunciar al nostre coprincipat, però tampoc no podem renunciar als nostres drets individuals per mantenir-lo.

Tu decideixes

La població ha de ser consultada formalment amb relació a:

 • La despenalització de l’avortament en els tres supòsits bàsics i les seves implicacions per al coprincipat.
 • El dret a la doble nacionalitat.
 • El nombre d’anys per accedir a la nacionalitat andorrana.
 • L’Acord d’associació amb la Unió Europea.

Transparència en la contractació pública

 • Crearem la Taula Nacional de Contractació Pública com a eina d’optimització de la contractació d’obres i serveis entre les administracions i les parapúbliques i el sector privat.
 • Modificarem la Llei de contractació pública, adaptant-la a les directives de la UE per incrementar l’eficiència de la despesa pública i facilitant la participació de les petites i mitjanes empreses.
 • Establirem nivells d’incompatibilitat més restrictius en la contractació pública per a determinats graus de parentiu per consanguinitat i afinitat.
 • Inclourem criteris puntuables per al foment de la responsabilitat mediambiental, la inclusió social i la igualtat de gènere als concursos públics, seguint les línies de contractació pública de la UE.

Transparència, participació i simplificació de l’Administració

 • Aprovarem la Llei de simplificació legislativa, on tota nova llei suprimeixi una llei antiga per aconseguir una reducció de càrregues als administrats.
 • Habilitarem un canal oficial amb bases legals perquè qualsevol ciutadà tingui accés a la informació de les despeses de l’Administració general de manera fàcil i entenedora.
 • Instaurarem els mecanismes perquè l’Administració general satisfaci les factures dins el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la seva presentació, sempre que les factures hagin estat compromeses i validades per l’òrgan de contractació.
 • Modificarem la Llei del Tribunal de Comptes, incloent-hi la potestat sancionadora, regulant-ne el procediment i establint les sancions corresponents.
 • Dotarem els partits polítics de legitimació activa per sol·licitar el dictamen previ d’inconstitucionalitat dels projectes i proposicions de llei entrats a tràmit parlamentari, sempre que reuneixin el mateix quòrum que el previst per al recurs d’inconstitucionalitat.
 • Allargarem els terminis del vot per correu dels processos electorals per assegurar una participació democràtica més àmplia.
 • Farem complir la Constitució, assegurant que els càrrecs institucionals quedin reservats per als andorrans i les andorranes.