Valoració del projecte de Reordenació del Sistema de Transport Sanitari Terrestre d'Andorra

Comunicat:

Liberals d’Andorra hem mantingut una reunió amb el col·lectiu de Tècnics de Transport Sanitari afectats per la decisió del Govern de no prorrogar el contracte de prestació de serveis del transport medicalitzat intern. Després de prendre coneixement de la situació:

En primer lloc lamentem profundament el tracte que aquest col·lectiu ha rebut per part del Govern, atès que en cap moment han rebut cap notificació ni cap explicació de les conseqüències personals que per al col·lectiu representa la decisió de reordenar el sistema de transport sanitari. El col·lectiu ha tingut coneixement de les afectacions en forma d’acomiadaments mitjançant els mitjans de comunicació, quan la manera més transparent i curosa pensem que hagués estat comunicar-los-ho personalment.

En segon lloc denunciem la precipitació a l’hora d’implementar aquesta reorganització, atès que el contracte de les dues empreses fins ara encarregades d’assumir aquest transport venç el dia 31 de maig i el traspàs d’un servei d’importància cabdal per a l’usuari com és aquest encara no s’ha iniciat. El nou servei difícilment es podrà implementar de forma correcta en menys d’un mes, la qual cosa demostra una improvisació alarmant. Si la voluntat del Govern era cancel·lar la concessió, hauria d’haver iniciat els protocols de traspàs quan es va prorrogar el contracte per sis mesos.Tercer, denunciem que la improvisació per part del Govern té com a conseqüència un perjudici greu i evident per a les 12 o 15 persones que, segons ja ha anunciat el Govern, perdran el seu lloc de treball, atès el poc marge de temps que tindran, malgrat la indemnització, per poder trobar una alternativa professional. Es fa palesa la manca de delicadesa a l’hora de pensar en el col·lectiu afectat.

Quart, respecte a les afectacions del servei en ell mateix, no es pot afirmar, com fa el Govern en el punt primer de les seves conclusions, que el servei no es veurà afectat. El personal que ha estat realitzant el transport medicalitzat intern i extern és un personal especialitzat que ha rebut formacions internes del SAAS/SUM a més de la formació específica com a tècnics de transport sanitari que alguns treballadors ja tenen o estant realitzant, i que actualment el Cos de Bombers d’Andorra encara no disposa. S’evidencia, doncs, que el servei final per a l’usuari es veurà afectat, en un primer moment, per una pèrdua de qualitat malgrat la professionalitat del Cos de Bombers, que ningú posa en qüestió.

Cinquè, el retorn al model anterior representarà un major impacte per al servei de metges de supervisió medicalitzada atès que, actualment, degut a la formació dels tècnics, els metges esperaven la primera anàlisi dels tècnics que valoraven, degut a la seva formació i aprenentatge conjuntament amb el SUM, la necessitat o no del desplaçament mèdic al lloc dels fets.

Sisè, el model presentat posa en risc l’equilibri avui assolit pel sistema, que permet que el cos de bombers pugui dedicar-se a tasques de rescat, salvament i extincions d’incendis. Mentre els tècnics en transport sanitari assumeixen el transport medicalitzat intern com passa majoritàriament a tots els països d’Europa, i ho fan amb dos efectius, el Cos de Bombers està obligat per reglament a dotar de tres efectius les sortides en ambulància. Consegüentment, pot succeir que les casernes de proximitat no sempre puguin atendre les urgències més properes per la manca de recursos i, per tant, el temps de resposta del DEPEIS es veurà afectat, la qual cosa repercutirà indirectament en els usuaris. El malharurat incendi d’ahir a Encamp n’és un exemple, tots els efectius de bombers es van haver de desplaçar al càping internacional, per tant qui hagués assumit les urgències medicalitzades internes en cas d’estar ja implantat el nou sistema?

Setè, Liberals d’Andorra qüestionem l’hipotètic estalvi d’un milió d’euros, anunciat per el Govern, que representaria retornar al Cos de Bombers el transport medicalitzat. Primerament, trobem sorprenent que la comparativa entre l’escenari actual i el futur es faci en base als números de l’exercici 2012 i no del 2013, exercici que ha presentat uns costos dels serveis subcontratats inferiors als de l’exercici 2012 atès que els serveis realitzats per trasllat de pistes han estat menors. Veiem una clara intenció de condicionar l’opinió pública amb aquests balls de xifres. En segon lloc, els costos associats a la reestructuració preveuen l’increment de 5 noves places de bomber, que juntament a les 5 que es cobriran mitjançant el procés ja endegat, han de poder cobrir els 4.000 trasllats. No obstant, no contemplen ni els increments salarials que els efectius del cos de bombers de l’especialitat sanitària hauran de percebre una vegada el DEPEIS assumeixi el transport medicalitzat intern, ni la més que evident necessitat d’efectius per cobrir amb garanties el transport medicalitzat i les tasques de salvament i extinció d’incendis responsabilitat del DEPEIS. En tercer lloc, la previsió de renovar el parc mòbil d’ambulàncies amb només dues ambulàncies no serà suficient atès l’estat obsolet de la resta de vehicles que hauran de cobrir aquest servei.

Vuitè, si el que es pretenia era passar d’un model de tarifa per servei actual a un model de compra de servei, es podria fer sense necessitat d’eliminar l’activitat privada, que tan bon servei donava als usuaris, aprofitant el venciment del contracte i modificant les condicions del plec de bases del concurs.

Per concloure, Liberals d’Andorra alertem que retornar el transport medicalitzat a l’anterior model del 2006 representa un pas enrere, una pèrdua de qualitat del servei per a l’usuari, una afectació per al DEPEIS en tant que no podrà assumir amb garanties el transport medicalitzat intern i alhora donar una cobertura immediata davant la coincidència de trasllats interns medicalitzats i intervencions de rescat i/o extinció d’incendis, i finalment una total desconsideració envers el col·lectiu de tècnics de transport sanitari que de manera professional han dut a terme durant els darrers anys el transport medicalitzat intern del país, així com tasques de coordinació amb el SUM que han representat una optimització i millora del servei per a l’usuari d’aquest servei.

Liberals d’Andorra 7 de maig de 2014