Liberals d'Andorra proposa una comissió per evitar riscos sistèmics del sector financer

El grup liberal va proposar ahir a la resta de grups la creació d’una comissió especial per implantar mecanismes que evitin riscos sistèmics en el sector financer i per fer un seguiment de la crisi de BPA. El president del grup liberal, Josep Pintat, va indicar que no es tracta de fer una comissió d’enquesta, com defensa la coalició progressista Junts, “per generar un cert rèdit polític i donar unes explicacions a la ciutadania”, sinó d’establir unes bases “clares i precises sobre quina ha de ser l’evolució de l’Estat andorrà i, en concret, del sector financer, que representa el 20% del producte interior brut”.
La Comissió Especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera tindria, entre els seus eixos d’actuació, la valoració i adopció de polítiques macroprudencials amb la finalitat d’“identificar riscos sistèmics, prevenir-los i augmentar la capacitat de resistència del sector financer”. En aquest sentit, s’aposta per la creació d’un organisme que supervisi i identifiqui els perills sistemàtics que hi pugui haver, que “podrien comportar fins i tot una fallida de l’Estat andorrà”. Una entitat d’aquest tipus en la majoria dels països europeus depèn del Banc Central Europeu (BCE).  Al mateix temps, es vol  també un seguiment especial de la situació de BPA per determinar possibles mesures “per pal·liar efectes col·laterals”.
La comissió s’encarregaria també d’adoptar polítiques microprudencials a partir dels principis inclosos en els acords de Basilea III en relació a les entitats financeres. D’aquesta manera, es pretén reforçar les ràtios de capital, solvència i palanquejament de les entitats bancàries andorranes, que sempre han complert sobradament pel que fa a aquests paràmetres, però que poden ser insuficients davant la seva internacionalització. Altres objectius serien el seguiment, la valoració i la implementació de les directives comunitàries establertes en l’Acord Monetari, firmat per Andorra i la Unió Europea (UE) el juny del 2011. Una d’aquestes directives que Andorra ha de complir en breu fa referència precisament a la creació d’un òrgan supervisor, que podria ser el mateix INAF però amb més competències.
La comissió serviria també per avaluar les valoracions de les agències de ràting internacional i fer-ne un seguiment, per tenir “una visió adequada del que és el nostre sistema financer”, així com per adequar les institucions de control i supervisió, l’INAF i la Uifand, en funció de les conclusions que es treguin dels tres primers punts. Finalment, es proposa també per analitzar l’adhesió al Fons Monetari Internacional i/o el Banc Mundial i també les relacions exteriors i la xarxa diplomàtica. “És important que hi hagi una supervisió i un control d’organismes internacionals com poden ser l’FMI o el Banc Mundial, i això milloraria la imatge del nostre país”, va explicar Pintat. Es tracta, en definitiva, de buscar “solucions de futur” i sense interferir en la via judicial en què es troba l’afer de BPA.
Els liberals creuen també que cal incidir en la despesa de l’Estat perquè aquest tingui unes “bases sòlides”  i  no hi hagi necessitat d’incrementar els impostos en el futur. En aquest sentit veuen “inadmissible que el pressupost de l’Estat es fixi en 400 milions d’euros, amb 65 milions per fer front al dèficit de la CASS i 19 per als interessos del deute de l’Estat”. Els representants de totes les forces polítiques presents al Consell es van reunir ahir, però no es va prendre cap acord sobre si es crearà finalment algun tipus de comissió arran de la situació de BPA.