Rigor legislatiu

Quan un Govern no compleix les lleis no pot exigir als seus ciutadans que sí que ho facin. Hem assistit aquest darrer mes de manera preocupant a la interpretació lleugera de les lleis o directament al seu incompliment sense cap conseqüència. Vam comprovar durant la darrera sessió de control com el Govern ha autoritzat contractacions al SAAS sense l’acord de la Intervenció General com estableix la Llei de les finances públiques. Vam constatar com les contractacions del treballadors de l’empresa PricewaterhouseCoooper’s s’ha realitzat amb una flexibilitat que ha permès l’acreditació de la documentació necessària cinc mesos després que s’iniciessin els treballs. Hem comprovat com per primera vegada es presenta el pressupost general de l’Estat fora de termini incomplint la Llei general del pressupost, i finalment hem vist com tampoc s’han respectat els terminis marcats per la Llei de sostenibilitat financera a l’hora de presentar el marc pressupostari per a tota la legislatura, document que ha de fixar els objectius de sostenibilitat financera i els paràmetres d’estabilitat pressupostària i fiscal. Però no passa res. Dijous, trenta minuts abans d’iniciar la sessió del Consell es va admetre a tràmit el marc pressupostari i el pressupost. Una reunió a corre-cuita, vist que finalment l’informe del Tribunal de Comptes que calia adjuntar al marc pressupostari havia arribat. La nostra sorpresa és que el marc pressupostari i el pressupost han estat entrats a tràmit alhora quan primer cal aprovar el marc pressupostari al Consell General, i un cop fixats els paràmetres per a tota la legislatura i per a l’any 2016, llavors s’ha de tramitar el pressupost. Si el marc pressupostari és modificat durant el tràmit legislatiu estaríem davant d’una situació en què el pressupost podria no complir llavors alguns dels requisits fixats per la Llei de la regla d’or, un exemple més d’improvisació com també el fet que els pressupostos de les entitats parapúbliques que s’han d’elaborar d’acord als criteris del marc pressupostari i que formen part del conjunt del pressupost presentat pel Govern van elaborar el seu propi pressupost sense disposar del marc pressupostari aprovat pel Consell General.

Jordi Gallardo