‘Primera balança de pagaments’ de Jordi Gallardo

Durant les darreres dues dècades el procés d’integració de les diferents economies ha estat galopant. Cada cop han anat prenent rellevància les estadístiques que permeten copsar i analitzar els intercanvis, i la creixent interdependència entre les diferents àrees econòmiques.

És el cas de la balança de pagaments, en la qual es registren sistemàticament totes les transaccions econòmiques ocorregudes durant un període de temps entre un país i la resta de món. És a dir, es registra l’import, en unitats monetàries, de totes les operacions comercials i financeres entre els residents i els no residents d’un país.

Els comptes internacionals ofereixen un marc integrat per l’anàlisi de les relacions econòmiques d’una economia amb la resta del món; entre elles els seus resultats econòmics internacionals,  la seva política de canvi, la gestió de les reserves i la vulnerabilitat externa. És difícil poder realitzar l’anàlisi de l’economia d’un país, ni adoptar decisions al respecte, sense tenir prou informació sobre les seves transaccions econòmiques i financeres amb l’exterior.

La publicació de la primera balança de pagaments d’Andorra a càrrec del departament d’Estadística i de l’AFA, amb la col·laboració de l’ABA, és un fet rellevant que ens permet seguir aportant coneixement a les relacions econòmiques que Andorra manté amb la resta del món. Hem de felicitar-nos i així vull traslladar-ho també a totes les persones que ho han fet possible. El paper dels agents estadístics ha estat clau per poder assegurar la coordinació i també esdevindrà cabdal per garantir la continuïtat de la mateixa en el futur. Cal agrair la col·laboració de l’equip de l’FMI, el qual ha permès supervisar i validar les fonts d’informació, garantint la qualitat de les dades i la comparabilitat internacional així com la interoperabilitat amb la resta d’estadístiques macroeconòmiques del Principat.

Andorra està entre els països del món amb un romanent més important respecte del producte interior brut.

Si parlem dels resultats, la publicació de la balança no té el mèrit de fer visible un excedent del compte corrent. Podem confirmar que el compte corrent amb l’exterior és positiu, però el que és realment valuós és la seva quantificació. El romanent del compte corrent representa el 18% del PIB, situant Andorra entre els països del món amb un romanent més important respecte del producte interior brut. Com era d’esperar, part d’aquest romanent prové de la balança comercial, en especial de l’exportació de serveis turístics. Tot i la necessitat d’importació de la majoria de béns que es consumeixen al país, l’exportació de serveis cobreix en un 114,9 per cent el compte de béns i serveis.

Cal destacar, dins del compte corrent, el superàvit dels serveis “Financers” i dels “Serveis de telecomunicacions, informàtics i d’informació”, fet que mostra que el país està aconseguint guanyar especialització en aquests sectors, el que li permet exportar les seves prestacions.

Aquesta publicació aporta llum en diversos apartats. Un primer correspon a les altres rendes que les comercials, entre aquestes hi tenim les rendes del treball que en el seu conjunt representen una sortida de capitals fora d’Andorra. En canvi les rendes d’inversions realitzades a l’estranger representen un ingrés important, essent un dels principals components del romanent positiu de la balança de pagaments.

També ens informa sobre l’estructura dels moviments d’inversió estrangera i com aquests compensen en part els increments de compte financer en concepte d’Inversions de cartera o altres inversions.

L’objectiu de la balança de pagaments és proveir informació rellevant sobre la situació econòmica internacional d’un país, per conèixer quina és la seva posició comercial,  financera i la seva riquesa neta amb l’exterior. Una informació indispensable en el procés de presa de decisions de governs, empreses i inversors, per aprofitar els beneficis dels mercats externs i de l’economia global.

Estem davant d’un instrument valuós per a la formulació de polítiques econòmiques adequades que permetin treure avantatges de les relacions econòmiques amb els altres països del món, un dèficit que ja hem resolt.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa
Publicat al ‘BonDia’ (7/5/2021)