‘Per una llei laboral realista, flexible i igualitària’ de Jordi Gallardo

El Grup Parlamentari Liberal hem presentat 55 esmenes a la proposició de llei qualificada de relacions laborals orientades a simplificar el text, ajustar les necessitats de l’oferta i la demanda del mercat laboral, reforçar els drets dels treballadors i les empreses, millorar la conciliació familiar, i eliminar l’escletxa salarial per raons de gènere.

Entenem que la proposició de llei recull aspectes positius respecte a l’anterior Codi de Relacions Laborals i que calia una adaptació al moment actual, però defensem un text més simple i fàcil d’aplicar, menys intervencionista per part de l’administració general i que reculli de forma més realista les necessitats del teixit empresarial i dels mateixos treballadors.

D’entre les nostres propostes pensades per ajustar l’oferta i la demanda del mercat laboral, reforcem la formació continuada dels treballadors dins de les empreses, afegim a les excepcions de la llei tots els contractes de pràctiques formatives no remunerades, ja que pensem que s’han de regular fora d’aquesta llei per no dificultar la contractació de joves estudiants en pràctiques, i afegim un nou concepte d’hores complementàries de treball pensat pels treballadors a temps parcial de forma limitada.

Aquesta darrera proposta persegueix afavorir que de manera puntual es puguin realitzar hores de treball més enllà de la jornada pactada fins a un màxim del 30% de les hores ordinàries objecte del contracte de treball. Aquesta proposta entenem que pot donar resposta als treballadors que en moments puntuals cerquen un complement salarial i que sovint ho han de fer fora de l’empresa on desenvolupen la seva feina. D’altra banda pensem que aquesta mesura afavoreix que les empreses puguin proposar als treballadors, que ja coneixen el lloc de treball, aquesta possibilitat amb uns costos assumibles.

Finalment no som partidaris de reduir el descans obligatori entre jornades de treball com la llei proposava, i defensem tornar a la situació de les 12 hores obligatòries entre jornada i jornada. Per intentar assolir un major ajustament dels drets dels treballadors i de les empreses a la realitat del mercat laboral andorrà, defensem un model de sistema unitari de representació sindical més realista a les possibilitats dels treballadors i als costos que poden assumir les empreses del país.

Optar per una doble via de representativitat no s’ajusta ni a la realitat del teixit empresarial, ni a les capacitats reals dels sindicats, per aquest motiu els Liberals defensem una sola via de representació que afavoreixi la consecució d’un diàleg fluid i efectiu entre els treballadors i les empreses que permeti assolir acords per la via de convenis en benefici d’ambdues parts.

També hem intentat abordar el repte de millorar la conciliació familiar, per aquesta raó proposem la modalitat de treball a distància i el treball per objectius o productivitat. Pensem que la llei ha previst massa tipus de contractes diferents, tot i això no ha inclòs aquesta modalitat necessària per ajudar a la conciliació familiar, donant més opcions de contractació per apropar oferta i demanda. Altra proposta adreçada a fomentar la conciliació familiar i el treball és l’allargament de la baixa de maternitat a sis mesos, ja que la proposició de llei preveu un increment però no és suficient.

Un dels aspectes importants que calia concretar és la jubilació des d’un punt de vista laboral. La decisió de continuar treballant més enllà dels 65 ha de ser de mutu acord entre empresa i treballador. Hem revisat les condicions per poder continuar treballant i tenir accés a la pensió amb contractes més enllà dels 65 anys. Defensem que els treballadors puguin continuar treballant més enllà del moment de la seva jubilació si arriben a un acord amb l’empresa i si la renegociació del seu contracte no suposa una major càrrega a la CASS. Hem d’evitar l’efecte pervers de proposar contractes nous amb salaris mínims més enllà dels 65 anys, ja que la resta de l’import pot anar compensada per a càrrec de la CASS per la via de la pensió. Aquesta possibilitat podria tenir també un impacte negatiu limitant l’accés al mercat laboral dels joves.

A causa de la situació de les finances de la seguretat social és important que tant l’impacte d’allargar la maternitat, com la possibilitat de renegociar els contractes de jubilació no representin un sobre cost en les finances de la CASS, per aquest motiu proposem que l’increment que representa l’allargament de la baixa de maternitat vagi a càrrec dels pressupostos del govern.

Finalment un país modern ha d’assegurar legislativament l’eliminació de l’escletxa salarial per raons de gènere, per aquest motiu hem volgut introduir la prohibició d’aquestes situacions.

Els Liberals volem contribuir en l’oportunitat de realitzar una reforma laboral necessària, i ho fem des de la perspectiva d’evolucionar envers una legislació laboral més sostenible en el temps, que doni seguretat jurídica a tots els actors, que respongui als reptes del nostre mercat laboral i que protegeixi als treballadors i a les empreses del país.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, candidat liberal a cap de Govern i president de Liberals d’Andorra
Publicat al Periòdic d’Andorra (10/05/2018)