OPINIÓ: 'Reorganitzacions fiscals' de Jordi Gallardo

ANDORRA LA VELLA 22/10/2015 SESSIÓ DE CONROL AL GOVERN DEL CONSELL GENERAL. FOTO DIGITAL EDUARD COMELLAS POLÍTICA CONSELL GENERAL PARLAMENT

Es tracta de diferir la tributació en les operacions de reestructuració, no de no tributar. Divendres es va aprovar el projecte de llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, un pas que era necessari, atès el desenvolupament de tota la normativa fiscal i tributària engegada en els últims anys en el nostre país. Aquest desplegament normatiu podria implicar incórrer en costos fiscals als intervinents en operacions societàries pròpies d’un sistema econòmic modern, com poden ser les fusions, escissions, bescanvi de valors, aportacions no dineràries de branques d’activitats i altres actius, entre d’altres.

El que es pretén no és gaire diferent del que es recull en les legislacions del nostre entorn amb un model fiscal similar al del Principat, la normativa andorrana s’inspira en la Directiva 2009/133/CE del Consell del 19 d’octubre de 2009, afegint-hi i adaptant algunes particularitats del sistema econòmic andorrà.

Els liberals estem d’acord a introduir una regulació específica amb l’objectiu de no penalitzar fiscalment les operacions empresarials que responen a motius econòmics i a resoldre situacions empresarials familiars. No es tracta de no fer tributar, sinó de diferir la tributació al moment de realitzar la transmissió dels elements i participacions en el capital de les societats que siguin objecte de les operacions de reestructuració.

El text aprovat i que va rebre el nostre suport era millorable al nostre entendre, per aquest motiu vam presentar onze esmenes encaminades a ordenar en un apartat separat les particularitats de la realitat i el teixit econòmic andorrà fent del text una norma més homologable amb els textos del nostre entorn, rebaixar la desproporcionalitat de les sancions en el cas d’incompliments formals de les obligacions de comunicació i també evitar situacions tant particulars com sorprenents en el nostre ordenament jurídic com és el cas que les lleis entrin en vigor abans de la seva publicació al BOPA.

Aquesta darrera situació es va poder corregir gràcies a la nostra aportació però no la resta de propostes, que tenia la voluntat de millorar el text legislatiu i adaptar-lo a la realitat de la nostra economia, evitant situacions feixugues pels administrats i de poca possibilitat d’aplicació real per part de l’administració, i sobretot no penalitzar el nostre país com a plaça atractiva per a la recepció d’inversió estrangera.

Per aquest motiu vam creure necessari evitar la restricció en l’exempció dels dividends i plusvàlues provinents de filials estrangeres condicionant-la a l’existència de convenis de no doble imposició (CDI), perquè considerem que és beneficiós per Andorra com a plataforma d’inversions estrangeres tenir una exempció important que no depengui de la tributació subjacent de la filial i de la signatura del CDI, bàsicament perquè en l’actualitat el país no disposa d’una àmplia xarxa de convenis.

Amb tot, la llei aprovada és positiva i servirà per corregir factors que ens podrien restar competitivitat, i només per això ja la valorem positivament malgrat que hem perdut l’oportunitat de fer un text millor.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, president suplent del Grup Parlamentari Liberal
Publicat al BonDia (23/10/2017)