‘Intermediació o col·locació?’ de Jordi Gallardo

Arran d’una tornada a l’activitat que podríem considerar normal durant l’estiu, no per aquest fet cal deixar de fer una molt bona valoració de la campanya d’estiu i cert alleugeriment en comprovar que Andorra és una destinació amb força i atractiu per als visitants. Aquest bon balanç té un toc amarg, ja que s’ha tornat a posar de manifest una de les dificultats recurrents que té el nostre model econòmic per donar resposta a la demanda de treballadors de sectors altament condicionats per la temporalitat.

Enguany, sembla que aquest problema ha assolit nivells sense precedents, però el cert és que alguns sectors l’han d’afrontar any rere any, amb dos moments clarament marcats: els cinc mesos de la temporada d’hivern i els dos mesos de la d’estiu. Durant aquests períodes es generen unes puntes de demanda per cobrir llocs de treball a les quals el mercat laboral no té capacitat de respondre, i és en aquest precís moment que entra en joc el Servei d’Ocupació.

Si bé és cert que els comerços i empreses ja disposen de mecanismes de contractació, són nombroses les demandes per cobrir llocs de treball que es vehiculen a través d’aquest servei. Aquest estiu, hotels, restaurants i comerços han estat els principals demandants de personal, i en ocasions la seva intermediació ha pogut generar certa frustració. No per l’atenció o dedicació rebuda per part dels professionals, ans al contrari, sinó pel resultat obtingut.

“Hem de repensar i evolucionar el model del Servei d’Ocupació”.

Cal entendre, però, quin és el paper del Servei d’Ocupació, que va néixer per convertir-se d’una banda en un registre de persones en recerca de feina o de millora laboral i, d’una altra, en un registre de llocs de treballs proposats per empreses i comerços. D’aquesta manera, concentrant oferta i demanda en un mateix registre, el servei identifica les coincidències i posa en contacte oferent i demandant, empresa i treballador.

Em permeto insistir que l’esmentat servei no defineix les condicions laborals i econòmiques dels llocs de treball proposats per les empreses i comerços, com tampoc intervé en els legítims requeriments que declaren els treballadors per acceptar una feina o l’altra al moment de la seva inscripció. Així, el Servei d’Ocupació és en aquest punt un servei d’intermediació. Un cop identificada una coincidència entre un perfil de treballador i una oferta de feina, el servei fa arribar la informació del candidat a l’empresa o comerç i comunica aquest fet a la persona en recerca. És en aquest punt en què podem considerar que la tasca del Servei d’Ocupació conclou. El contacte entre empresa i sol·licitant així com l’acceptació o no del candidat per part de l’empresa i del lloc de treball i de les condicions per part del candidat són de l’àmbit estrictament privat.

Al meu entendre, el veritable debat pivota sobre aquest punt: com donar resposta a les necessitats de diversos sectors per cobrir llocs de treball alhora que es respon a la demanda de llocs de treball per part de les persones inscrites al servei.

Per part dels sectors vinculats al turisme amb una marcada temporalitat, són prou atractives, les condicions laborals proposades? Estan la majoria dels candidats degudament formats per ocupar els llocs de treball oferts? Estan prou reconegudes socialment aquestes tasques? Són adequades les condicions econòmiques? Per als treballadors d’aquests sectors, som un país atractiu? El Servei d’Ocupació, ha d’oferir formacions adaptades a les necessitats de sectors específics? Quin és el nostre atur estructural real?

Aquestes preguntes són part del problema i part de la solució perquè el servei acabi assumint funcions d’un servei de col·locació, més enllà de les funcions d’intermediació actuals. A través del grup de treball impulsat pel Govern, només una acció coordinada entre el sector públic i el sector privat ens permetrà dissenyar una estratègia a curt, mitjà i llarg termini per donar resposta a les necessitats dels treballadors i treballadores, alhora que també puguem facilitar el procés de contractació a les empreses d’aquests sectors a les quals volem ajudar. Paral·lelament, repensar i evolucionar el model del Servei d’Ocupació és un objectiu amb què ja ens hem posat a treballar.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa

Publicat al ‘BonDia’ (13/09/2021)