‘La importància dels autònoms’ de Jordi Gallardo

Un dels elements més notoris de l’evolució del mercat laboral andorrà la darrera dècada és sens dubte l’augment del pes del treball per compte propi o autònom respecte al total de treballadors al país. A final del 2010 hi havia, d’acord amb les dades de la CASS, 3.122 treballadors per compte propi a Andorra, mentre que a finals del 2017 ja eren 6.231, gairebé el doble.

Aquest creixement del 99,6% en set anys del nombre de treballadors autònoms contrasta de manera molt significativa amb l’evolució dels assalariats per compte aliè, els quals han augmentat molt poc al llarg d’aquest mateix període, menys del 3%. Òbviament aquesta dinàmica expansiva del treball autònom ha provocat que guanyi progressivament pes en el conjunt del mercat laboral andorrà.

Efectivament, si a final del 2010 el percentatge dels treballadors autònoms representava aproximadament el 7,5% del total de treballadors a Andorra, al final del 2017 aquest percentatge ja era del 14,7%. Estem parlant, doncs, d’un pes relatiu força rellevant a Andorra, que malgrat que està encara per sota respecte de la importància que aquest col·lectiu de treballadors representa a Catalunya o a Espanya (per sobre del 16%), ja se situa clarament per damunt del que té a França, que és de l’ordre de l’11%.

La necessitat d’elaborar una llei d’autònoms andorrana com una de les qüestions políticament més prioritàries que el nostre país hauria d’afrontar la pròxima legislatura.

Aquesta evolució creixent del treball per compte propi al país, que des de la perspectiva sectorial és especialment rellevant en el camp de les activitats immobiliàries i de lloguer, el comerç, la reparació de vehicles de motor, l’hoteleria i la construcció, situa la necessitat d’elaborar una llei d’autònoms andorrana com una de les qüestions políticament més prioritàries que el nostre país hauria d’afrontar la pròxima legislatura.

Efectivament, el país necessita urgentment disposar d’una llei del treball per compte propi que cobreixi el buit actualment existent a Andorra pel que fa a la regulació legal d’aquest col·lectiu, tan important quantitativament, i també qualitativament, en la composició del teixit productiu andorrà. És l’hora, doncs, de posar-nos a treballar en aquesta direcció per bastir un marc legislatiu apropiat que sigui capaç de donar respostes específiques i efectives a la problemàtica que afecta els treballadors per compte propi, els quals, com ens diuen les dades, constitueixen un col·lectiu que com més va més important és en el conjunt de la força laboral andorrana i, per tant, més decisiu per a la construcció del futur econòmic del nostre país.

Aquest nou marc legislatiu caldria construir-se amb la vocació inequívoca de donar resposta concreta als problemes que afecten el treball autònom i que sovint deriven de circumstàncies com ara, per esmentar només algunes de les més desfavorables, la variabilitat dels seus ingressos en el temps, l’excés de complexitat administrativa i burocràtica per poder exercir la seva feina amb normalitat o la manca d’un marc prou just i raonable per al compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Amb relació a aquest darrer punt, un aspecte molt important que cal que afrontem més aviat que tard és la correcció del sistema de càlcul que vincula les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors per compte propi al salari mitjà de tots els sectors professionals.

Article d’opinió de Jordi Gallardo, candidat a cap de Govern i president de Liberals d’Andorra
Publicat al BonDia (11/03/2019)