El corró democràtic

Durant les dues sessions del Consell General que hem celebrat el 2016, els liberals hem sentit per veu d’alguns consellers de DA que no som constructius. Bàsicament perquè no fem, al seu entendre, aportacions a les lleis durant el treball en comissió mitjançant esmenes parcials, i en canvi sí que fem esmenes a la totalitat dels textos legislatius. Val a dir que en nou mesos de legislatura hem proposat quatre esmenes a la totalitat quan s’han aprovat un total d’onze lleis si comptem també el marc pressupostari. Alguns consellers de DA ens acusen de no voler aprofitar el marc de treball i la bona predisposició de la majoria a escoltar i tenir en compte les propostes dels grups de l’oposició per millorar els texts legislatius. Aquests consellers de DA han confós, o encara no han entès, que la tasca de control i fiscalització del Govern que hem de fer al Consell General va més enllà de les esmenes que es puguin fer a una llei en concret, perquè tenim en nombroses ocasions visions i maneres de plantejar els temes diametralment di­ferents. Alguns consellers de DA ens qualifiquen d’estar obsessionats amb la transparència o també de ser partícips passius i observadors que no treballem les lleis amb ànims de millora. Justament a ells voldria adreçar una dada que demostra la contradicció del seu propi missatge: 65 són les esmenes que des de principis de legislatura hem presentat els liberals als projectes de llei, unes esmenes presentades amb l’ànim de millorar els texts; d’aquestes, només tretze han estat aprovades. Aquest és l’esperit positiu de col·laboració que demostra DA i al qual volen que ens sotmetem la resta. Nosaltres d’això en diem passar el corró o la piconadora, un corró que DA utilitza legítimament perquè tenen la majoria, no cal qüestionar-nos en to sorneguer al Consell General sobre això. Ara bé, caldria recordar de tant en tant a aquests consellers de DA que la majoria la tenen per 14 vots, legítims sí, però venint d’una legislatura anterior amb una majoria de 22 consellers, passar a 15 consellers i per 14 vots no és per anar traient pit. Els liberals seguirem treballant en positiu, intentant millorar amb les nostres esmenes parcials les lleis, presentant esmenes a la totalitat quan pensem que un altre model és possible i necessari, i presentant proposicions de llei quan pensem que pagui la pena, sabent però que al final el corró democràtic té la darrera paraula. Ho acceptem tal com és, són les regles de les majories i les minories. El que potser han d’entendre d’altres és que al país hi ha més visions que no només la de DA, que si bé és la que va guanyar les eleccions no és menys cert que no és l’única.

Jordi Gallardo