Proposta d’Acord unànime amb 72 mesures per impulsar polítiques de joventut

Aquest dimarts 15 de juny totes les forces parlamentàries del Consell General han entrat a tràmit parlamentari, per primer cop, una Proposta d’Acord de Joventut. Al llarg dels darrers vuit mesos les seccions joves dels partits polítics del país, entre les quals s’hi troba Joves Liberals d’Andorra, han treballat conjuntament amb les forces parlamentàries per redactar un text amb l’objectiu d’establir noves mesures que responguin a la realitat i a les necessitats concretes de la joventut d’Andorra.

Per tal de fer el màxim de representativa la Proposta d’Acord s’ha obert la participació juvenil al Consell General i a actors de la societat civil, com el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra. Ha estat una proposta treballada en dues fases, les quals s’han basat en el consens. La primera fase de treball s’ha desenvolupat entre els mesos d’octubre i desembre del 2020, i hi han participat representants de totes les organitzacions polítiques juvenils dels partits del país. La segona fase de treball s’ha desenvolupat entre els mesos de gener i juny del 2021 i hi han participat les forces parlamentàries. Aquesta última fase ha agafat com a punt de partida el treball i els acords de la primera fase per arribar tancar un document final consensuat.

Sílvia Ferrer i Ferran Costa (centre) signen la Proposta d’Acord de Joventut

El resultat final és una proposta que inclou 72 mesures amb perspectiva de joventut emmarcades  en onze polítiques públiques de diversos àmbits. Els àmbits concrets són:

1. Polítiques de participació juvenil i relacions amb les administracions públiques
2. Polítiques laborals
3. Polítiques d’habitatge
4. Polítiques de diversificació econòmica i dinamització econòmica
5. Polítiques socials
6. Polítiques de sanitat i salut pública
7. Polítiques educatives
8. Polítiques de gènere
9. Polítiques culturals
10. Polítiques mediambientals i de lluita contra els impactes del canvi climàtic
11. Polítiques d’integració europea i internacional

Toni Puig, president dels Joves Liberals, atenent els mitjans.

Les mesures resultants volen ser un catalitzador per al canvi de les polítiques de joventut i per incloure la perspectiva de joventut en totes les polítiques que es promoguin des de les institucions. A més a més, són mesures que busquen reforçar la política de participació juvenil a curt, mitjà i llarg termini, implicant el reconeixement i l’alimentació de les fortaleses, interessos i habilitats del col·lectiu jove, així com oferir oportunitats reals perquè els joves puguin participar en les decisions que els afecten com a individus i com a grup.

Amb la futura aprovació d’aquesta Proposta d’Acord, les polítiques per a la joventut també es veuran representades al Consell General, amb la voluntat clara de treballar en les inquietuds i preocupacions del jovent que forma part del nostre país.