Noves mesures per a la millora del poder adquisitiu

El Govern ha presentat un seguit de noves mesures per a la millora del poder adquisitiu i també en matèria d’habitatge, després que el Consell Econòmic i Social no hagi pogut arribar a un acord entre les diferents parts, amb patronals i sindicats. Davant d’aquesta situació, l’executiu ha presentat un projecte de llei de mesures urgents que se centra en tres aspectes: una revalorització dels salaris, una actualització de les rendes de lloguer i un increment de les pensions de la CASS i de solidaritat.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo ha informat que a partir de l’1 de gener del 2023, els empresaris estan obligats a incrementar el salari mínim brut anual en un 7%. A més, també s’incrementaran els salaris fixos bruts anuals inferiors a 48.000 euros. Gallardo ha explicat que la revalorització més alta és per als qui cobren el salari mínim i va decreixent de manera gradual fins als qui cobren 48.000 euros anuals. Aquesta obligació només és aplicable per als treballadors que hagin estat contractats en el període 12 mesos anteriors a l’entrada en vigor de la Llei.

D’altra banda, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha mostrat l’actualització de les rendes dels contractes de lloguer. En el cas dels contractes vençuts i que estan en situació de pròrroga tàcita o forçosa, el contracte es pot incrementar fins a un màxim del 5%. Per una altra banda, els contractes que es trobin en vigor des de fa com a mínim un any i, per tant, no estan prorrogats, l’increment no pot ser superior al 2%. Finalment, el projecte de llei també inclou un increment de les pensions de la CASS inferiors al salari mínim interprofessional i les pensions de solidaritat per a la gent gran i per a les persones amb discapacitat de fins a un 7%.