Reforma de la Llei de Seguretat Pública: més pedagogia i prevenció

El Consell General ha aprovat per unanimitat aquest dijous la modificació de la Llei de seguretat pública, iniciativa impulsada des dels grups parlamentaris que donen suport al Govern (Liberals, Demòcrates i Ciutadans Compromesos). Els canvis a una llei que només té dos anys de vida responen sobretot al preocupant augment del consum d’alcohol entre els joves, especialment a través de l’anomenat ‘botellón’, així com a l’increment de les persones que condueixen sota els efectes de l’alcohol i les drogues.

Les modificacions al text aporten una combinació de mesures com un enduriment de les sancions administratives i penals vinculades al consum de drogues i d’alcohol mentre s’opta pel reforç de l’educació, la sensibilització i la prevenció vers els joves del nostre país. En aquest sentit, i a partir del treball fet en comissió, s’ha acordat que els joves menors de 25 anys puguin substituir les penes econòmiques d’infraccions penals per treballs en benefici de la comunitat. I, pel que fa als menors d’edat, podran substituir les infraccions administratives per programes alternatius de rehabilitació.

En aquest objectiu d’educar els joves, la llei encomana el Govern, a través d’una disposició addicional, a actualitzar en un termini de tres mesos el Pla Nacional contra les Drogodependències, tenint en compte les noves realitats socials.

També en la sessió d’aquest dijous s’han sotmès a votació els informes de fiscalització del Tribunal de Comptes corresponents als exercicis del 2017 i 2018. Els grups de la majoria han votat a favor dels dos i han volgut agrair públicament la tasca que fa el personal del Tribunal de Comptes per fiscalitzar la gestió econòmica, financera i comptable de tota l’Administració pública, entitats i partits polítics. També s’ha remarcat la tendència positiva pel que fa a la reducció de les observacions que fa el Tribunal en les seves fiscalitzacions, tot i això s’ha instat el Govern a prendre les accions necessàries per a aquelles entitats que encara no compleixen tots els requisits en el control dels fons públics.

En aquest sentit, s’ha fet palesa la necessitat de dotar de més recursos econòmics el Tribunal de Comptes per a la contractació d’auditories externes i, si pot ser, ja en el pressupost de l’any vinent.

Finalment, els grups de la majoria han donat suport a la presa en consideració de la Proposició de llei de les finances comunals, entrada a tràmit parlamentari pels set comuns. Es tracta d’un text que introdueix actualitzacions i aclareix certs apartats. A més, inclou avenços i homogeneïtza el marc tributari entre totes les administracions comunals.