La Llei de Banders millora el funcionament del cos i n’amplia les competències

El Consell General ha aprovat aquest dijous el Projecte de llei de modificació de la Llei  del Cos de Banders del 2008, un text que adaptarà les competències del cos a la realitat actual, millorarà el seu funcionament intern i ampliarà les funcions que té  encomanades.

La nova llei precisa els requisits per aspirar a una plaça i els equipara,  per donar-los el mateix rang d’importància, a la resta de cossos especials. Així mateix, agilitza els processos sancionadors en matèria de caça i pesca, reforça la seguretat dels Banders en l’exercici de les seves funcions i els dona plenes competències en el control dels gossos de races potencialment perilloses i dels seus propietaris.

El Grup Parlamentari Liberal ha donat suport a la modificació perquè la llei del 2008 ha complert amb la finalitat per la qual va ser aprovada però calia adaptar-la perquè contemplés l’increment de les competències dels Banders. El nou text recull gran part de les demandes i respons a les inquietuds de les persones que configuren el cos.

Entre les noves atribucions que tindrà aquest cos especial destaca el control respecte als gossos de races potencialment perilloses. La llei estipula que el Govern podrà prohibir per reglament la importació de certes races, i que els Banders tindran més potestat de supervisió i vigilància en propietats privades, per reforçar el respecte a les activitats agrícoles i ramaderes. A més, una esmena de la coalició parlamentària permetrà la introducció d’una formació obligatòria per als propietaris que vulguin adquirir un gos de raça potencialment perillosa. 

Aprovada la presa en consideració del Codi de Família i la Llei de protecció de dades 

També durant la sessió del Consell General d’aquest dijous s’ha aprovat, amb el vot favorable de tots els grups de la Cambra, la presa en consideració de dos textos legislatius: la Proposició de llei qualificada de la persona i de la família (entrada pels grups de la majoria), i la Proposició de llei qualificada de protecció de dades personals (entrada per la majoria i el grup socialdemòcrata).

Pel que fa al Codi de Família, inclou en un sol text totes les normes que s’han elaborat en la matèria fins a l’actualitat i, per tant, significa un pas més cap a la codificació del dret civil andorrà. 

A banda, la llei també aporta millores als drets de la persona i de la família, així com en els drets de les persones amb discapacitat, d’acord amb els criteris del  Conveni de les Nacions Unides relatiu a aquest col·lectiu.

Un dels canvis més substancials de la proposició de llei és que s’elimina la diferenciació  terminològica entre les unions civils de persones del mateix sexe i els matrimonis civils de persones de sexe diferent. El text opta per donar-los el mateix nom: casament civil. Així, es reconeixeran dues formes de matrimoni: el casament civil, al qual podran optar  tant les parelles del mateix sexe com les de sexe diferent, i el matrimoni canònic.

D’altres punts importants de la proposició de llei és que es donen més facilitats per activar una separació o divorci, sense la necessitat de buscar causes ni culpables de  la crisi de parella, se suprimeixen les proclames en el casament civil i s’estableix l’obligació dels progenitors d’escoltar la persona menor a l’hora de prendre decisions que l’afectin. 

Finalment, també s’ha aprovat per assentiment la presa en consideració de la Llei de protecció de dades. El nou text actualitzarà i modernitzarà l’actual llei vigent des de fa 17 anys, període durant el qual la gestió de les dades ha evolucionat molt degut a les noves tecnologies i l’ús de les xarxes socials. A més, aquesta proposició de llei està en consonància amb l’actual legislació internacional en la matèria, a la qual Andorra està adherida a través  de convenis signats.