Jordi Gallardo pregunta pel pressupost i les despeses en personal d’Actua

El candidat liberal, Jordi Gallardo, ha entrat una pregunta escrita a Sindicatura perquè Govern expliqui “quin és el pressupost total del programa Actua” desglossant les aportacions per procedència. En l’escrit el president del Grup Parlamentari Liberal exposa que Actua depèn de les aportacions del Govern, d’Andorra Telecom i FEDA. També indica que el projecte Actua penja de la societat Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI).

Més enllà de conèixer el pressupost d’Actua, Gallardo s’interessa per saber “quin és l’organigrama” i “quin personal depèn del programa Actua pressupostàriament”. Una altra de les qüestions que el parlamentari trasllada al Govern és saber “quins càrrecs directius, coordinadors o col·laboradors reben retribucions per part d’Actua”.

Per últim, i relacionades amb l’activitat del programa actua, el cap de llista liberal demana al Govern “quina és la memòria d’activitats d’ençà de la creació del programa fins a l’actualitat” i “quins acords, convenis o memoràndums de col·laboració ha signat Actua”.

Demanda d’informació sobre l’ADI

El president del Grup Parlamentari Liberal també ha tramitat una demanda d’informació perquè se li facin arribar les “còpies dels contractes laborals dels càrrecs directius actuals de la societat pública Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI)”. Aquesta petició es fa després de la resposta donada per ADI a una pregunta escrita entrada l’any passat. Pots consultar la resposta en aquest enllaç: RESPOSTA PREGUNTA ESCRITA (Any 2017)


Pots consultar el text íntegre de la pregunta sobre el pressupost d’Actua a continuació:

Andorra la Vella, 31 de gener del 2018

A la Sindicatura

El sotasignat, M.I. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per la present m’adreço a V.M.I.S., i d’acord amb el que disposa l’article 129 del capítol 4 del Reglament del Consell General, sol·licito una resposta escrita del Govern en el millor termini, a les preguntes relatives al funcionament del projecte Actua.

Motivació

Vist que el pressupost del projecte ACTUA depèn de les aportacions del Govern, Andorra Telecom i FEDA,

Vist que el projecte Actua depèn de la Societat Andorra Desenvolupament d’Inversió (ADI),

Atès l’exposat es demana:

  • Quin és pressupost total del programa Actua? (desglossar les aportacions per procedència)
  • Quin és l’organigrama del programa Actua?
  • Quin personal depèn del programa pressupostàriament?
  • Quins càrrecs directius, coordinadors o col·laboradors reben retribucions per part d’Actua?
  • Quina és la memòria d’activitats d’ençà de la creació del programa fins a l’actualitat?
  • Quins acords, convenis o memoràndums de col·laboració ha signat el programa? (en cas d’existir-ne adjuntar còpia)

 

Jordi Gallardo Fernàndez
Conseller General del Grup Parlamentari Liberal