El Grup Parlamentari Liberal retira les esmenes parcials al Pressupost

El Grup Parlamentari Liberal (GPL) ha retirat les esmenes parcials al Pressupost, tal com va avançar Josep Pintat durant el debat de les esmenes a la totalitat el passat dijous. En un text entrat a Sindicatura, aquest dimarts al matí, el GPL comunica “la decisió de retirar les esmenes a l’articulat del Projecte de llei del Pressupost per l’exercici 2017”. A l’escrit s’hi exposen els motius que han portat al Grup Liberal a prendre aquesta decisió: “al nostre entendre el projecte de pressupost per a l’exercici 2017 no reflecteix les obligacions legislatives que emanen del compliment de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, […] en allò relatiu a l’article 12.5, com tampoc les obligacions de la Llei qualificada de transferències als Comuns del dia 4 de novembre de 1993, en allò relatiu al Títol I; Objectiu i quantia de la transferència, articles 1, 2 i 3”.

Tal com Josep Pintat, president del GPL, va explicar durant el debat a la totalitat del Pressupost, el projecte presentat pel Govern no compleix amb l’obligació d’incloure els diners necessaris per evitar que les empreses públiques i parapúbliques superin el 50% de ràtio d’endeutament, com es recull a l’article 12.5 de la Llei 32/2014. L’aplicació d’aquest article implica haver d’incloure al Pressupost, 208 milions que el Govern no recull en els seus comptes. D’altra banda, l’executiu tampoc ha inclòs al Pressupost la quantia total de la Llei qualificada de transferències als Comuns, 9 milions d’euros més que s’han de computar als comptes de l’Estat, ja que el Consell General no ha aprovat, i davant la manca de suports segurament no ho farà, la congelació de transferències als Comuns.

Davant d’aquestes “irregularitats” al projecte de Pressupost per l’any 2017, el GPL ha decidit retirar les seves esmenes i emprendre un seguit d’accions per saber quin criteri s’ha de seguir en l’aplicació de l’article 12.5 de la Llei 32/2014 i la de transferències als Comuns i aclarir d’aquesta manera si els comptes presentats pel Govern compleixen amb la legalitat vigent. Per aquest motiu s’han entrat a Sindicatura un seguit de preguntes escrites a la Intervenció General i al ministeri de Finances sobre aquest tema mentre s’estudien altres accions a portar a terme.

 

PREGUNTA ESCRITA ENTRADA AQUEST DIMARTS A SINDICATURA:

Casa de la Vall, 17 de gener de 2017

 

A la sindicatura

 

El sotasignat, M.I. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per la present m’adreço a V.M.I.S., i d’acord amb el que disposa l’article 129 del capítol 4 del Reglament del Consell General, sol·licito una resposta escrita del Govern en el millor termini, a la pregunta relativa a la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.

 

Motivació

Vist que  durant el debat de l’esmena a la totalitat del pressupost per a l’exercici 2017, el M.I ministre de Finances va afirmar que el Marc Pressupostari i el Pressupost respecten el previst en la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal,

Atès que l’apartat 5) de l’article 12 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal diu:

Article 12

“….

 1. El deute dels organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que estan vinculades a l’Administració general, així com les societats públiques amb una participació de l’Administració general de l’Estat majoritària en el capital o suficient per tenir-ne el control, no podrà superar el cinquanta per cent dels fons propis consolidats de cada entitat o grup d’entitats. L’endeutament d’aquests organismes, entitats i societats públiques esmentades anteriorment, no computen a efectes de calcular el deute de l’Administració general.

…”

 

D’acord amb l’esmenta’t, es pregunta:

1-    De l’Institut Andorrà de Finances (INAF):

 1. Quin percentatge representa el deute sobre fons propis a data 31 de desembre de 2015 i a 31 de desembre de 2016?
 2. Quins epígrafs del passiu del balanç a 31 de desembre de 2015 i a 31 de desembre de 2016 s’han tingut en compte per calcular aquest percentatge?

 

2-    De L’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM):

 1. Quin percentatge representa el deute sobre fons propis a data 31 de desembre de 2015 i  a 31 de desembre de 2016?
 2. Quins epígrafs del passiu del balanç a 31 de desembre de 2015 i a 31 de desembre de 2016 s’han tingut en compte per calcular aquest percentatge?

 

3-    De l’Institut d’Estudis andorrans (IEA):

 1. Quin percentatge representa el deute sobre fons propis a data 31 de desembre de 2015 i  a 31 de desembre de 2016?
 2. Quins epígrafs del passiu del balanç a 31 de desembre de 2015 i a 31 de desembre de 2016 s’han tingut en compte per calcular aquest percentatge?

 

4-    De la Societat de Gestió de Drets d’autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (SDADV):

 1. Quin percentatge representa el deute sobre fons propis a data 31 de desembre de 2015 i  a 31 de desembre de 2016?
 2. Quins epígrafs del passiu del balanç a 31 de desembre de 2015 i a 31 de desembre de 2016 s’han tingut en compte per calcular aquest percentatge?

 

5-    Del Consell Regulador del Joc:

 1. Quin percentatge representa el deute sobre fons propis a data 31 de desembre de 2015 i  a 31 de desembre de 2016?
 2. Quins epígrafs del passiu del balanç a 31 de desembre de 2015 i a 31 de desembre de 2016 s’han tingut en compte per calcular aquest percentatge?

 

6-    De l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats bancàries (AREB):

 1. Quin percentatge representa el deute sobre fons propis a data 31 de desembre de 2015 i  a 31 de desembre de 2016?
 2. Quins epígrafs del passiu del balanç a 31 de desembre de 2015 i a 31 de desembre de 2016 s’han tingut en compte per calcular aquest percentatge?

 

7-    De la societat Andorra Turisme:

 1. Quin percentatge representa el deute sobre fons propis a data 31 de desembre de 2015 i  a 31 de desembre de 2016?
 2. Quins epígrafs del passiu del balanç a 31 de desembre de 2015 i a 31 de desembre de 2016 s’han tingut en compte per calcular aquest percentatge?

 

8-    De la societat Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA:

 1. Quin percentatge representa el deute sobre fons propis a data 31 de desembre de 2015 i  a 31 de desembre de 2016?
 2. Quins epígrafs del passiu del balanç a 31 de desembre de 2015 i a 31 de desembre de 2016 s’han tingut en compte per calcular aquest percentatge?

 

9-    Del concepte “deute” definit en l’article 12.5 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.

 1. Quina és la definició segons la Intervenció General del concepte “deute” de l’article 12.5 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal?

 

 Jordi Gallardo Fernàndez

Conseller General del Grup parlamentari Liberal