Comunicat de Premsa del Grup Parlamentari Liberal sobre una informació del Diari d'Andorra

El Grup Parlamentari Liberal exposa el seu profund desacord amb la notícia publicada aquest dijous al Diari d’Andorra en què es posa en dubte l’argumentació de Josep Pintat, president del grup, sobre l’esmena a la totalitat de la revisió del Marc Pressupostari 2016-19 i degut a les incorreccions que conté sol·licita el Dret de Rectificació.

PRIMER:

Les dues vegades que Josep Pintat menciona a l’INAF durant el debat d’aquest dimarts deixa molt clar que aquest organisme és una entitat creditora. En la seva primera intervenció, durant l’exposició de motius per la presentació de l’esmena a la totalitat, Pintat s’expressa en aquests termes:

“Referent a l’INAF, la principal, ja voldríem entendre que no se li apliqui aquest requisit, ja que per naturalesa és creditora. No obstant, la Regla d’Or, no ho contempla així.”

I posteriorment, durant un torn de rèplica, torna a fer referència a l’INAF amb les següents paraules:

“I també ja he dit que entenc que l’INAF no hauria d’estar inclosa aquí dins, ja per pròpia naturalesa perquè és una societat creditora, però la llei no ho diu”.

SEGON:

L’article 12.5 de la Llei 32/2014 estableix el límit de la ràtio d’endeutament a les entitats controlades per l’administració general de l’Estat:

Article 12.5. El deute dels organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que estan vinculades a l’Administració general, així com les societats públiques amb una participació de l’Administració general de l’Estat majoritària en el capital o suficient per tenir-ne el control, no podrà superar el cinquanta per cent dels fons propis consolidats de cada entitat o grup d’entitats. L’endeutament d’aquests organismes, entitats i societats públiques esmentades anteriorment, no computen a efectes de calcular el deute de l’Administració general.

En aquest sentit, cal especificar que els fons dipositats a l’INAF no són fons propis sinó passius. Per tant, al ser passius afecten a la ràtio d’endeutament i fan que es superi àmpliament el límit del 50% sobre els fons propis que estableix llei. Donat que l’article 12.5 de la llei 32/2014 tampoc estableix quines excepcions s’han d’aplicar ni quins epígrafs del passiu de les entitats no s’han de tenir en compte, els 170 milions de dipòsits de l’INAF (que recordem són considerats passius) s’han de comptabilitzar i incloure al Marc Pressupostari per evitar que l’INAF superi una ràtio d’endeutament del 50%.

TERCER:

Donat que Josep Pintat no posa en cap moment en dubte la solvència, ni la liquiditat, ni la viabilitat de l’INAF, i que la ràtio d’endeutament es calcula amb una simple fórmula que surt de dividir els passius corrents i no corrents sobre els fons propis, i que, per tant, fent aquesta senzilla operació és on surten els 170 milions d’euros que recull el balanç de l’INAF als que fa referència el president del Grup Parlamentari Liberal. Entenem que Josep Pintat aplica la llei tal i com està redactada i menciona els 170 milions d’euros que són necessaris per evitar una ràtio d’endeutament de més del 50% sobre els fons propis de l’INAF.

Per aquesta exposició de motius, des del Grup Parlamentari Liberal lamenten ‘la relliscada’ del Diari d’Andorra que ha confòs (esperem que involutàriament) la ràtio d’endeutament, a la que sí fa referència la Llei de la Regla d’Or, amb el deute i emplacem als responsables d’aquest mitjà de comunicació a aplicar el Dret de Rectificació i publicar el contingut d’aquesta nota de premsa aclaridora.

Andorra la Vella, 12 de gener del 2017