Oportunitats

La defensa de l’economia de lliure mercat s’ha d’estructurar amb tots els actors empresarials i socials implicats.

Fiscalitat

Cal entendre la política fiscal com una eina de reactivació i estimulació econòmica, no exclusivament com una via recaptatòria per a les arques de l’Estat. Per això, s’han d’aprofitar al màxim les possibilitats de la fiscalitat indirecta com a millor opció de recaptació per a l’Estat i de menor impacte sobre la ciutadania.

És una prioritat donar suport a les empreses del país amb una fiscalitat coherent i possibilista, que ajudi a generar negoci i que no sigui una càrrega insostenible.

Tenim el compromís d’assolir l’equilibri pressupostari en tots els exercicis on el PIB sigui positiu.

IMPOST DE SOCIETATS
 • Revisarem l’impost de societats per atraure models de negoci al país que captin inversió estrangera.
 • Establirem deduccions fiscals a les empreses amb plans de formació per al seu personal amb l’objectiu que siguin més competitives.
 • Establirem deduccions fiscals a les empreses de nova creació.
 • Establirem deduccions fiscals a les empreses que subvencionin o facin aportacions econòmiques a projectes socials, culturals o esportius.
 • Establirem desgravacions fiscals a les empreses turístiques que disposin d’un Pla estratègic de sostenibilitat.
 • Bonificarem l’impost de matriculació als propietaris de vehicles sostenibles.

IRPF
 • Modificarem l’impost de la renda de les persones físiques amb la reducció, en concepte de càrregues familiars, de l’import de 1.500 € per cada descendent menor de 25 anys que convisqui amb l’obligat tributari i estigui cursant estudis homologats d’ensenyament superior.
 • Incrementarem el coeficient de deducció en cas de fills a càrrec amb diversitat funcional, passant de l’1,5 al 2.
 • Modificarem l’impost de la renda de les persones físiques perquè les famílies puguin reduir-se per inversió en habitatge habitual el 25%, fins a un import màxim de 3.000 €.

Turisme

 • Retornarem la direcció estratègica de la política turística del país al Ministeri de Turisme.
 • Centrarem els esforços en la desestacionalització del turisme, potenciant el turisme de benestar i salut i el turisme esportiu.
 • Prioritzarem el turisme cultural al nostre país tot potenciant el nostre patrimoni natural i cultural.
 • Signarem l’adhesió a la xarxa Biosphere per reconèixer els establiments compromesos amb la gestió sostenible, conjuntament amb el sector privat.
 • Potenciarem el nostre romànic perquè esdevingui un pol d’atracció turística.
 • Fomentarem el turisme gastronòmic i enològic.
 • Estimularem la promoció del turisme de muntanya, del turisme de neu, del turisme rural i de rutes culturals per afavorir la consolidació d’activitats turístiques de tipus familiar.
 • Potenciarem el turisme d’alta muntanya, aprofitant la xarxa de refugis guardats, tant a l’estiu com a l’hivern.
 • Farem que la Vall del Madriu, paisatge cultural del patrimoni mundial per la UNESCO, i les Falles d’Andorra, patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO, ocupin un rol central a l’agenda d’Andorra Turisme.
 • Enllestirem el vial de Sant Julià de Lòria per reduir el col·lapse de trànsit en dies de màxima afluència i millorar la qualitat de vida dels residents.
 • Revisarem la Llei d’allotjaments turístics i els reglaments que se’n desprenen per adaptar la seva aplicació a la realitat del sector.

Comerç

 • Fomentarem la participació permanent del sector comercial en els debats de negociació de l’Acord d’associació amb la UE.
 • Promourem una cooperativa publicoprivada que gestioni i faciliti tota la logística d’importació i exportació de productes per al petit comerç.
 • Crearem el portal Comerç d’Andorra per tal d’oferir un accés àgil i fàcil a tota la informació sobre la gran oferta comercial del país, així com facilitar als comerciants la possibilitat de compartir en xarxa recursos, experiències i informacions.

Empresa

 • Treballarem conjuntament amb els sectors empresarials i sindicals per establir un pacte social per augmentar el salari mínim de forma progressiva.
 • Modificarem les lleis laborals en consens amb els actors empresarials i sindicals.
 • Fomentarem que les empreses parapúbliques esdevinguin empreses facilitadores d’innovació i d’emprenedoria per a les empreses andorranes.
 • Revisarem la Llei de salut i prevenció en el treball perquè no esdevingui una càrrega per a les empreses.
 • Desenvoluparem les lleis de regulació dels sectors professionals i adaptació dels col·legis de professions liberals a la normativa de la UE.
 • Revisarem i adaptarem la Llei d’inversió estrangera.
 • Potenciarem la marca Andorra perquè les grans plataformes digitals incloguin el país dins les seves destinacions.
 • Optimitzarem les condicions duaneres de la importació i l’exportació temporals de materials.
 • Regularem l’espai aeri andorrà com a nova font d’ingressos de l’Estat.
 • Desenvoluparem la legislació necessària perquè es pugui oferir finançament via rènting i lísing.
 • Donarem suport a la CCIS per convertir Andorra en un referent d’arbitratge internacional.

Autònoms

Aprovarem una Llei d’autònoms que doni resposta a les demandes del col·lectiu en temes de protecció, competitivitat i foment del treball per compte propi.