Inclusió i confiança

Crearem un fons per a les generacions futures.

Aquest fons ha de ser dotat pressupostàriament per l’Estat, a partir de la utilització raonable dels dividends generats per les parapúbliques o altres ingressos extraordinaris, per atendre situacions que requereixin una intervenció urgent nacional o per desenvolupar projectes d’àmbit nacional que la ciutadania cregui necessaris com, per exemple, l’habitatge social.

Habitatge

L’habitatge ha deixat de ser accessible per a moltes persones. Per aquest motiu, s’han de prendre mesures amb tots els actors implicats que garanteixin l’accés a un habitatge digne per a tothom.

 • Crearem amb iniciativa publicoprivada l’Institut Andorrà del Sòl, consultiu i vinculant, per a l’elaboració de polítiques d’habitatge a curt, mitjà i llarg termini per disposar de dades estadístiques fiables i donar seguretat jurídica a inquilins i llogaters.
 • Crearem un cens dels habitatges buits.
 • Crearem un Registre de la Propietat consultable de forma motivada.
 • Revisarem i modificarem els criteris d’ajut a l’habitatge. L’ajut per pagar el lloguer no sempre arriba a qui més ho necessita i finalment va a parar al propietari.
 • Promourem la construcció d’habitatges socials en concertació amb el sector privat i els comuns.
 • Edificarem habitatges de protecció per a les famílies, col·lectius i persones més vulnerables.
 • Crearem la Llei d’ordenació de la construcció d’Andorra per tal d’establir les obligacions, responsabilitats i garanties dels agents implicats.
 • Bonificarem els propietaris de pisos de lloguer que acceptin inquilins amb animals de companyia.
 • Millorarem les garanties dels propietaris que incloguin el seu habitatge al parc de pisos socials.

Infància, adolescència i família

 • Desenvoluparem el Pla nacional d’atenció i protecció a la infància i adolescència, conjuntament amb UNICEF i tots els organismes implicats.
 • Desenvoluparem una xarxa de contactes amb les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes per minimitzar els casos d’infants i adolescents en situació de risc.
 • Dotarem el Departament d’Infància dels recursos necessaris per treballar la prevenció de riscos.
 • Dotarem el Centre d’Acolliment d’Infants i Joves (CAI) de les eines i recursos necessaris i revisarem els seus protocols.
 • Reforçarem les eines socials contra l’assetjament escolar.
 • Fomentarem la figura de l’educador de carrer per als adolescents a prop dels centres escolars de segona ensenyança.
 • Crearem la figura del batlle de família.
 • Aplicarem el concepte família nombrosa a les famílies que tinguin dos fills i amb ells convisqui una persona de més de 65 anys

Igualtat

La defensa dels drets humans és la defensa de la igualtat de drets de tots. La lluita contra la discriminació en tots els sentits requereix molt més que un marc legal que protegeixi les persones contra la discriminació. L’educació en igualtat i l’elaboració de polítiques públiques de forma conjunta amb els actors implicats són imprescindibles.

 • Desenvoluparem el marc legal necessari per defensar i promoure la igualtat efectiva entre homes i dones.
 • Treballarem per la defensa i protecció dels drets de les persones LGTBIQ+.
 • Elaborarem polítiques públiques a favor de la plena integració de les persones amb diversitat funcional.
 • Desenvoluparem plans d’igualtat per a les empreses perquè més dones accedeixin a càrrecs de responsabilitat i desaparegui la bretxa salarial, promovent la conciliació laboral i familiar.
 • Donarem subvencions a empreses amb projectes que promoguin la conciliació laboral i familiar.
 • Dotarem l’Administració de les eines necessàries per ajudar les víctimes de violència de gènere i de violència domèstica.
 • Vetllarem perquè en totes les lleis i reglaments s’utilitzi un llenguatge inclusiu.

Benestar social


Agilitzar les respostes de l’Administració a les demandes socials
és una de les nostres prioritats.

 • Treballarem amb tots els treballadors socials i educadors per eliminar els tràmits innecessaris.
 • Dotarem els treballadors socials i educadors de les eines i la flexibilitat necessàries per prendre les decisions més oportunes i ajudar els usuaris amb rapidesa.
 • Deslliurarem els treballadors socials de tasques administratives innecessàries.
 • Potenciarem el treball social de proximitat.

Revisió de les pensions

 • Farem que la gent gran sigui més autònoma. Equipararem al salari mínim aquelles pensions que es trobin per sota d’aquest llindar, independentment dels recursos dels familiars.
 • Dotarem la CASS dels recursos necessaris per garantir la tretzena paga demanada per la Federació de la Gent Gran per a aquelles persones que van cotitzar els punts requerits en el seu moment.
 • Revisarem els criteris del règim del tercer pagador per donar més cobertura a les persones que ho necessiten i evitar els casos d’abús o de mal ús d’aquest sistema.

Seguretat

La seguretat al país és un dels nostres actius irrenunciables i cal continuar-hi treballant.

 • Modificarem la Llei del Cos de Policia per assegurar l’equiparació salarial entre els efectius, així com la implementació d’una política salarial ajustada a la complexitat de la feina.
 • Augmentarem la dotació de personal, la formació i els recursos materials del Cos de Policia per assegurar la lluita contra la delinqüència.
 • Crearem un protocol d’atenció a menors en el Cos de Policia.
 • Desplegarem els reglaments corresponents del Cos Penitenciari per donar cobertura a les noves obligacions assumides.
 • Proporcionarem unes instal·lacions apropiades al Cos de Banders i al Cos de Duana.
 • Dotarem el Cos de Duana amb els equipaments de seguretat adients.
 • Modificarem l’estructura orgànica del Cos de Banders perquè depengui directament del ministre que tingui atribuïdes les competències del cos.
 • Reglamentarem l’ús d’armes de foc i explosius.
 • Desenvoluparem la Llei de Protecció Civil.
 • Elaborarem la Llei de seguretat privada per regular les empreses del sector.
 • Revisarem la reglamentació sobre la videovigilància.
 • Establirem plans de formació continuada per evitar la violència domèstica.
 • Recuperarem la prejubilació i la jubilació dels cossos especials amb les mateixes condicions existents abans de la reforma de la Llei 23/2014, amb una revisió del copagament que asseguri la sostenibilitat del sistema mitjançant estudis de viabilitat econòmica independents i aplicant les mesures correctores necessàries.
 • El Govern negociarà una assegurança de vida i d’accident per als cossos especials amb el sector assegurador per oferir les millors cobertures possibles en cas de defunció, invalidesa o qualsevol altra contingència.

Reinserció social

 • Destinarem més recursos a la reinserció social, amb especial atenció a la població més jove.
 • Ampliarem el seguiment psicològic al Centre Penitenciari.
 • Ampliarem el programa formatiu i educatiu dels interns.
 • Analitzarem la possibilitat de crear mòduls separats